Y-sai 52:6

Y-sai 52:6 KTHD

Chính vì thế, Ta sẽ tỏ Danh của Ta cho dân Ta, và họ sẽ biết quyền lực của Ta. Rồi cuối cùng họ sẽ nhìn nhận rằng Ta là Đấng đã phán bảo họ.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ