Y-sai 52:4

Y-sai 52:4 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: “Trước kia, dân Ta xuống ngụ tại Ai Cập, nhưng họ bị người A-sy-ri áp bức.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ