Y-sai 52:3

Y-sai 52:3 KTHD

Vì đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: “Khi Ta bán các con làm nô lệ Ta không được trả tiền. Nay Ta chuộc lại các con cũng không cần tiền bạc.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ