Y-sai 52:14

Y-sai 52:14 KTHD

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy Người. Mặt Người biến dạng không còn giống người nào, và hình dạng Người không còn giống loài người nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ