Y-sai 52:12

Y-sai 52:12 KTHD

Các con ra đi không cần vội vã hay trốn tránh. Vì Chúa Hằng Hữu sẽ đi trước các con; phải, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên sẽ đi sau bảo vệ các con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ