Y-sai 52:1

Y-sai 52:1 KTHD

Si-ôn, hãy vùng dậy! Vùng dậy! Hãy mặc sức mạnh của ngươi! Thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc áo đẹp vì những người ô uế và không tin kính sẽ không được vào thành nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ