Y-sai 50:3

Y-sai 50:3 KTHD

Ta có quyền mặc áo đen cho các tầng trời, và phủ lên chúng một chiếc bao gai.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ