Y-sai 26:7

Y-sai 26:7 KTHD

Đường của người công chính thì không đồi dốc và gập ghềnh. Chúa là Đức Chúa Trời ngay thẳng, xin san bằng đường cho người công chính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ