Y-sai 26:16

Y-sai 26:16 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, trong cảnh hoạn nạn chúng con đã tìm kiếm Chúa. Khi bị sửa phạt, chúng hết lòng cầu khẩn Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ