Y-sai 26:10

Y-sai 26:10 KTHD

Sự nhân từ Ngài cho người ác, vậy mà chúng vẫn không biết điều công chính. Sống giữa đất người ngay, chúng vẫn làm điều gian trá, không ý thức về quyền uy của Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ