Y-sai 1:26

Y-sai 1:26 KTHD

Rồi Ta sẽ lập lại các phán quan và các cố vấn khôn ngoan như ngươi đã từng có. Và một lần nữa, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Nhà Công Chính, là Thành Trung Nghĩa.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ