Y-sai 1:21

Y-sai 1:21 KTHD

Hãy nhìn Giê-ru-sa-lem, xưa là thành trung tín và công chính, nay là thành của lũ mãi dâm và sát nhân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ