Y-sai 1:11

Y-sai 1:11 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán: “Muôn vàn tế lễ của các ngươi có nghĩa gì với Ta? Ta chán các tế lễ thiêu bằng dê đực, mỡ thú vật mập, Ta không vui về máu của bò đực, chiên con, và dê đực.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ