Hê-bơ-rơ 6:3

Hê-bơ-rơ 6:3 KTHD

Vậy, được Đức Chúa Trời cho phép, chúng ta hãy tiến xa hơn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ