Hê-bơ-rơ 3:9

Hê-bơ-rơ 3:9 KTHD

Nơi ấy, tổ phụ các con thử nghiệm, thách thức Ta, mặc dù họ đã thấy công việc Ta suốt bốn mươi năm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ