Hê-bơ-rơ 3:8

Hê-bơ-rơ 3:8 KTHD

Đừng ngoan cố, cứng lòng như ngày Ít-ra-ên nổi loạn trong thời kỳ thử nghiệm giữa hoang mạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ