Hê-bơ-rơ 3:7

Hê-bơ-rơ 3:7 KTHD

Như Chúa Thánh Linh đã dạy: “Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ