Hê-bơ-rơ 3:6

Hê-bơ-rơ 3:6 KTHD

Còn Chúa Cứu Thế là Con Đức Chúa Trời, lãnh đạo mọi việc trong Nhà Chúa. Ta thuộc về Nhà Chúa—vì Chúa sống trong chúng ta—nếu chúng ta giữ vững lòng can đảm và niềm hy vọng trong Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ