Hê-bơ-rơ 3:5

Hê-bơ-rơ 3:5 KTHD

Môi-se trung thành phục dịch Nhà Chúa, trong cương vị đầy tớ; ông nói trước về những điều Chúa sẽ dạy sau này.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ