Hê-bơ-rơ 3:4

Hê-bơ-rơ 3:4 KTHD

Con người xây cất nhà cửa, còn Đấng sáng tạo vạn vật chính là Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ