Hê-bơ-rơ 3:3

Hê-bơ-rơ 3:3 KTHD

Chúa Giê-xu đáng được vinh dự hơn Môi-se, chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng hơn ngôi nhà.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ