Hê-bơ-rơ 3:2

Hê-bơ-rơ 3:2 KTHD

Chúa Giê-xu trung thành với Đức Chúa Trời như Môi-se đã trung thành phục dịch trong Nhà Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ