Hê-bơ-rơ 3:19

Hê-bơ-rơ 3:19 KTHD

Vì sao họ không được vào nơi an nghỉ? Chỉ vì họ vô tín.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ