Hê-bơ-rơ 3:18

Hê-bơ-rơ 3:18 KTHD

Chúa đã quả quyết không cho ai được vào nơi an nghỉ với Ngài? Những người không vâng lời Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ