Hê-bơ-rơ 3:15

Hê-bơ-rơ 3:15 KTHD

Như Chúa đã kêu gọi: “Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa, đừng ngoan cố, cứng lòng như ngày Ít-ra-ên nổi loạn.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ