Hê-bơ-rơ 3:14

Hê-bơ-rơ 3:14 KTHD

Nếu chúng ta giữ vững niềm tin cậy từ ngày đầu theo Chúa, trung kiên đến cuối cùng, chắc chắn chúng ta sẽ dự phần cơ nghiệp với Chúa Cứu Thế.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ