Hê-bơ-rơ 3:11

Hê-bơ-rơ 3:11 KTHD

Trong cơn giận, Ta đã thề: ‘Họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ Ta.’”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ