Hê-bơ-rơ 3:10

Hê-bơ-rơ 3:10 KTHD

Vì thế, Ta nổi giận với họ, và than rằng: ‘Lòng họ luôn lầm lạc, không chịu vâng lời.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ