Hê-bơ-rơ 2:7

Hê-bơ-rơ 2:7 KTHD

Chúa tạo người chỉ kém thiên sứ một chút, đội lên đầu danh dự và vinh quang.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ