Hê-bơ-rơ 2:3

Hê-bơ-rơ 2:3 KTHD

chúng ta làm sao thoát khỏi hình phạt, một khi khước từ ơn cứu rỗi lớn lao này? Chính Chúa đã công bố sứ điệp cứu rỗi này trước hết, rồi các môn đệ Ngài truyền lại cho chúng ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ