Sáng Thế Ký 8:16

Sáng Thế Ký 8:16 KTHD

“Con và gia đình hãy ra khỏi tàu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ