Sáng Thế Ký 4:9

Sáng Thế Ký 4:9 KTHD

Chúa Hằng Hữu hỏi Ca-in: “A-bên, em con đâu?” Ca-in đáp: “Con không biết! Con đâu phải người trông nom nó.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ