Sáng Thế Ký 4:8

Sáng Thế Ký 4:8 KTHD

Lúc ấy, Ca-in nói với A-bên: “Anh em mình ra ngoài đồng đi.” Khi hai anh em ra đó, Ca-in xông lại giết A-bên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ