Sáng Thế Ký 4:4

Sáng Thế Ký 4:4 KTHD

A-bên cũng dâng chiên đầu lòng với luôn cả mỡ. Chúa Hằng Hữu đoái trông đến A-bên và nhận lễ vật
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ