Sáng Thế Ký 4:2

Sáng Thế Ký 4:2 KTHD

Bà lại sinh A-bên, em Ca-in. Khi họ lớn lên, A-bên chăn nuôi gia súc, còn Ca-in làm nông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ