Sáng Thế Ký 28:18

Sáng Thế Ký 28:18 KTHD

Gia-cốp dậy sớm, lấy tảng đá gối đầu đêm qua dựng lên làm trụ kỷ niệm, đổ dầu ô-liu trên đỉnh
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ