Sáng Thế Ký 26:22

Sáng Thế Ký 26:22 KTHD

Y-sác dời qua một nơi khác và đào được một giếng mới, không bị ai tranh giành, nên Y-sác đặt tên là “Giếng Khoảng Khoát,” vì người nói: “Chúa đã cho chúng ta ở nơi rộng rãi; chúng ta sẽ thịnh vượng trong xứ này.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ