Sáng Thế Ký 13:16

Sáng Thế Ký 13:16 KTHD

Ta sẽ làm cho dòng dõi con nhiều như cát bụi, không thể đếm được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ