Sáng Thế Ký 11:22

Sáng Thế Ký 11:22 KTHD

Khi Sê-rúc được 30 tuổi, ông sinh Na-cô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ