Sáng Thế Ký 11:17

Sáng Thế Ký 11:17 KTHD

Sau khi sinh Bê-léc, Hê-be còn sống thêm 430 năm và sinh con trai con gái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ