Sáng Thế Ký 11:16

Sáng Thế Ký 11:16 KTHD

Khi Hê-be được 34 tuổi, ông sinh Bê-léc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ