Sáng Thế Ký 11:12

Sáng Thế Ký 11:12 KTHD

A-bác-sát được 35 tuổi, sinh Sê-lách.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ