Ga-la-ti 5:9

Ga-la-ti 5:9 KTHD

Sự dạy sai này như một ít men làm dậy cả đống bột!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:9