Ga-la-ti 5:24

Ga-la-ti 5:24 KTHD

Người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh bản tính tội lỗi với các ham muốn, tình dục vào cây thập tự.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:24

Chia sẻ