Ga-la-ti 5:20

Ga-la-ti 5:20 KTHD

thờ thần tượng, yêu thuật, hận thù, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, khích bác, bè phái, tà giáo
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ