Ga-la-ti 5:18

Ga-la-ti 5:18 KTHD

Nhưng một khi anh chị em để Chúa Thánh Linh hướng dẫn, luật pháp không còn quyền trói buộc anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ