Ê-xê-chi-ên 19:9

Ê-xê-chi-ên 19:9 KTHD

Chúng xiềng nó trong củi, giải về cho vua Ba-by-lôn. Nó bị lưu đày, tiếng gầm rống của nó không còn được nghe trên các đồi núi của Ít-ra-ên nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ