Ê-xê-chi-ên 19:8

Ê-xê-chi-ên 19:8 KTHD

Các nước từ mọi nơi đến tấn công nó, bao vây nó từ mọi phía. Chúng giăng lưới trên nó và bắt nó trong hầm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ