Ê-xê-chi-ên 19:7

Ê-xê-chi-ên 19:7 KTHD

Nó phá đổ lâu đài, và tiêu hủy các làng mạc và thành phố. Đất đai và cư dân đều run sợ khi nghe tiếng nó gầm rống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ