Ê-xê-chi-ên 19:6

Ê-xê-chi-ên 19:6 KTHD

Nó đi lại giữa những sư tử và trở thành con đầu đàn. Nó tập bắt mồi, và nó cũng ăn thịt người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ